فهرست داوران

1403
1 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
2 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
4 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
6 - دکتر علی جهانشاهی افشار - شهید باهنر کرمان
7 - دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
9 - دکتر مرتضی محسنی
10 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
11 - دکتر فریده داودی مقدم
12 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
13 - دکتر اسدالله نوروزی
14 - دکتر ابراهیم محمدی - دانشگاه بیرجند
15 - دکتر مهدی رمضانی - دانشگاه علامه طباطبایی
16 - دکتر سمیه رضایی - دانشگاه فرهنگیان
17 - دکتر جمیله اخیانی
18 - دکتر بهداد بیرانوند
19 - دکتر توحید شالچیان ناظر
20 - دکتر حیدر قمری
21 - دکتر آزاده مهرپویان
22 - دکتر سیدحسن طباطبایی
1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - سعید حسام‌پور
3 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
4 - دکتر هیوا حسن پور - عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
5 - دکتر سارا برامکی - دانشگاه خوارزمی
6 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
9 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
10 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11 - دکتر رضا امینی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
12 - دکتر عیسی امن خانی
13 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
14 - دکتر حمیدرضا خوارزمی
15 - دکتر علی جهانشاهی افشار - شهید باهنر کرمان
16 - دکتر مریم شریف نسب
17 - خانم سرور خراشادی
18 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
19 - آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
20 - دکتر عظیم جباره ناصرو
21 - دکتر حامد نوروزی
22 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
23 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24 - دکتر علیرضا حاجیان نژاد - دانشگاه تهران
25 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
26 - دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
27 - آقای شیرزاد طایفی - دانشگاه علّامه طباطبائی
28 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
29 - دکتر سکینه عباسی - گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران
30 - ابوالفضل مصفا جهرمی
31 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
32 - دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
33 - خانم مریم مقدمی
34 - دکتر فرشته آلیانی - دانش آموخته دانشگاه گیلان
35 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
36 - دکتر مرتضی محسنی
37 - آقای علی آنی زاده
38 - دکتر محمود مهرآوران
39 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
40 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
41 - ناصر نیکوبخت - دانشگاه تربیت مدرس
42 - غلامحسین غلامحسین زاده
43 - محمدحسن حسن زاده نیری
44 - دکتر حسینعلی قبادی
45 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
46 - دکتر هادی نظری منظم
47 - دکتر فریده داودی مقدم
48 - دکتر زهرا انصاری - دانشگاه هرمزگان
49 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
50 - دکتر محمدرضا صرفی
51 - دکتر محمد رضا ترکی
52 - دکتر افسون قنبری
53 - دکتر مهدی نیک منش - دانشگاه الزهرا
54 - دکتر محمد دانشگر
55 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
56 - دکتر علیرضا نبی لو - دانشگاه قم
57 - دکتر بهزاد اتونی - دانشگاه آیت الله بروجردی
58 - دکتر فاطمه کاسی - دانشگاه پیام نور
59 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
60 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
61 - آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
62 - دکتر فاطمه تسلیم جهرمی - دانشگاه جهرم
63 - آقای حسین حسن رضائی - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
64 - دکتر محمود کمالی - دانشگاه پیام نور
65 - دکتر زهرا جمشیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
66 - دکتر موسی رحیمی - علامه طباطبایی
67 - دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
68 - دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
69 - دکتر محمداکبر سپاهی - دانشگاه ولایت
70 - دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
71 - دکتر فریده داودی مقدم - دانشگاه شاهد
72 - دکتر محمد خسروی شکیب - دانشگاه لرستان
73 - دکتر رمضانعلی فلاح رفیع - تربیت مدرس
74 - دکتر ابراهیم دانش - دانشگاه محقق اردبیلی
75 - دکتر مهدی سعیدی - بنیاد ایران شناسی و پیام نور شهرکرد
76 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
77 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
78 - آقای رضا رفایی
79 - دکتر محبوبه مباشری - دانشگاه الزهرا
80 - دکتر محمود دهقان هراتی - دانشگاه معماری و هنر پارس
81 - دکتر سمیه شرونی - دانشگاه خلیج فارس
82 - آقای مهدی احمدی خواه - -
83 - آقای موسی محمودزهی - دانشگاه ولایت ایرانشهر
84 - دکتر یداله بهمنی
85 - دکتر احمد فروزانفر
86 - Saeed Vaez - علّامه طباطبائی
87 - دکتر حسین بخشی
88 - دکتر علیرضا امیدبخش - دانشگاه علامه طباطبایی
89 - دکتر حسین بخشی - دانشگاه زنجان
1401
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
3 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
4 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر ابوالفضل حری
7 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
8 - دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر سجاد آیدنلو
11 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
12 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
13 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
14 - آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
15 - خانم مرضیه عظیمی
16 - دکتر عظیم جباره ناصرو
17 - دکتر حامد نوروزی
18 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
20 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
21 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
22 - دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
23 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
24 - دکتر سکینه عباسی - گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. ایران
25 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
26 - دکتر فرشته آلیانی - دانش آموخته دانشگاه گیلان
27 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
28 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
29 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
30 - عبدالله حسن زاده میرعلی
31 - دکتر فاطمه مدرسی
32 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
33 - خانم نسرین شکیبی ممتاز
34 - دکتر فریده داودی مقدم
35 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
36 - دکتر حمید سفیدگر شهانقی
37 - دکتر محمدرضا صرفی
38 - دکتر محمد شادروی منش - دانشگاه خوارزمی
39 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
40 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
41 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
42 - آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
43 - دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
44 - دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
45 - دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
46 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل
47 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
48 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
49 - آقای رضا رفایی