فهرست داوران

1402
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر محمود آقاخانی بیژنی - دانشگاه اصفهان
3 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
4 - دکتر سارا برامکی - دانشگاه خوارزمی
5 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
7 - دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
8 - دکتر عیسی امن خانی
9 - دکتر حمیدرضا خوارزمی
10 - دکتر زهرا حیاتی
11 - دکتر علی جهانشاهی افشار - شهید باهنر کرمان
12 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13 - آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
14 - دکتر عظیم جباره ناصرو
15 - دکتر حامد نوروزی
16 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
18 - دکتر علیرضا حاجیان نژاد - دانشگاه تهران
19 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
20 - دکتر محمد حسین نیکداراصل - دانشگاه یاسوج
21 - دکتر نجم الدّین جبّاری - دانشگاه کردستان
22 - دکتر محمدامیر مشهدی
23 - دکتر سکینه عباسی - .
24 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
25 - دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
26 - دکتر فرشته آلیانی - دانش آموخته دانشگاه گیلان
27 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
28 - دکتر مرتضی محسنی
29 - آقای علی آنی زاده
30 - دکتر محمود مهرآوران
31 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
32 - ناصر نیکوبخت
33 - دکتر حسینعلی قبادی
34 - دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
35 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
36 - دکتر هادی نظری منظم
37 - دکتر فریده داودی مقدم
38 - دکتر زهرا انصاری - دانشگاه هرمزگان
39 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
40 - دکتر محمدرضا صرفی
41 - دکتر افسون قنبری
42 - دکتر محمد دانشگر
43 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
44 - دکتر بهزاد اتونی - دانشگاه آیت الله بروجردی
45 - دکتر فاطمه کاسی - دانشگاه پیام نور
46 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
47 - آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
48 - دکتر فاطمه تسلیم جهرمی - دانشگاه جهرم
49 - آقای حسین حسن رضائی - استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
50 - دکتر زهرا جمشیدی - دانشگاه حکیم سبزواری
51 - دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
52 - دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
53 - دکتر محمداکبر سپاهی - دانشگاه ولایت
54 - دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
55 - دکتر فریده داودی مقدم - دانشگاه شاهد
56 - دکتر محمد خسروی شکیب - دانشگاه لرستان
57 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
58 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
59 - دکتر محمود دهقان هراتی - دانشگاه معماری و هنر پارس
60 - دکتر سمیه شرونی - دانشگاه خلیج فارس
61 - آقای مهدی احمدی خواه - -
62 - آقای موسی محمودزهی - دانشگاه ولایت ایرانشهر
1401
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر محمود آقاخانی بیژنی - دانشگاه اصفهان
3 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
4 - دکتر هادی یاوری - دانشگاه نیشابور
5 - دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
6 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر ابوالفضل حری
9 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
10 - دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
11 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12 - دکتر سجاد آیدنلو
13 - دکتر سیدمصطفی مختاباد
14 - دکتر زهرا حیاتی
15 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
16 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
17 - آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
18 - خانم مرضیه عظیمی
19 - دکتر عظیم جباره ناصرو
20 - دکتر حامد نوروزی
21 - دکتر ویدا ساروی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
22 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
23 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
25 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
26 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
28 - دکتر سید کاظم موسوی
29 - دکتر سکینه عباسی - .
30 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
31 - دکتر زهرا عباسی - تربیت مدرس
32 - دکتر جواد رسولی
33 - دکتر فرشته آلیانی - دانش آموخته دانشگاه گیلان
34 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
35 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
36 - دکتر احمد غنی پور ملکشاه
37 - عبدالله حسن زاده میرعلی
38 - دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
39 - دکتر فاطمه مدرسی
40 - دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
41 - دکتر سهیلا صلاحی مقدم
42 - خانم نسرین شکیبی ممتاز
43 - دکتر فریده داودی مقدم
44 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
45 - دکتر حمید سفیدگر شهانقی
46 - دکتر محمدرضا صرفی
47 - دکتر محمد شادروی منش - دانشگاه خوارزمی
48 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
49 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
50 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
51 - آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
52 - دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
53 - دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
54 - دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
55 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل
56 - دکتر فاطمه جوهری - دانشگاه تورین، ایتالیا
57 - دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
58 - دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
59 - آقای رضا رفایی
1400
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - سعید حسام‌پور
3 - پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
4 - دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر ابوالفضل حری
8 - دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
9 - دکتر زهرا پارساپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 - دکتر سجاد آیدنلو
11 - دکتر حمیدرضا خوارزمی
12 - دکتر زهرا حیاتی
13 - دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
14 - دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
15 - دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
16 - دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
17 - دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
18 - دکتر عظیم جباره ناصرو
19 - دکتر حامد نوروزی
20 - دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
22 - دکتر نرگس باقری
23 - دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
24 - دکتر علیرضا حاجیان نژاد - دانشگاه تهران
25 - دکتر بهروز محمودی بختیاری
26 - دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
27 - دکتر علیرضا شوهانی - دانشگاه ایلام
28 - داوود عمارتی مقدم
29 - دکتر سکینه عباسی - .
30 - دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
31 - دکتر زهرا عباسی - تربیت مدرس
32 - دکتر حمید رضایی - دانشگاه پیام نور
33 - دکتر حسین داوری
34 - دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
35 - دکتر جواد رسولی
36 - دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
37 - دکتر مرتضی محسنی
38 - دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
39 - آقای علی آنی زاده
40 - آقای مهرداد علیزاده شعرباف - دانشگاه فردوسی مشهد
41 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
42 - دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
43 - دکتر فاطمه ماه وان - دانشگاه فردوسی مشهد
44 - دکتر حسین قاسم پورمقدم - سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
45 - ناصر نیکوبخت
46 - عبدالله حسن زاده میرعلی
47 - دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
48 - دکتر فاطمه مدرسی
49 - دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
50 - دکتر حسین بیات
51 - خانم نسرین شکیبی ممتاز
52 - دکتر فریده داودی مقدم
53 - دکتر محمود جعفری دهقی
54 - دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
55 - دکتر محمدرضا صرفی
56 - دکتر محمد جعفر یاحقی
57 - دکتر منیژه عبدالهی
58 - دکتر مسلم نادعلی زاده
59 - دکتر علیرضا شاه حسینی
60 - دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
61 - دکتر مهدی میرکیایی - علامه طباطبائی
62 - دکتر احسان قبول - مشهد
63 - آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
64 - دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
65 - دکتر جواد بشری - دانشگاه تهران
66 - آقای علی زلقی - آزاد واحد تهران مرکزی
67 - خانم س. کوهی
68 - دکتر حسن اکبری بیرق - دانشگاه سمنان
69 - آقای سیاوش مرشدی - نمتل
70 - دکتر فرزین غفوری - فرهنگستان
71 - دکتر حسن هاشمی - مازندران
72 - دکتر امیر سهرابی - نمیدانم
73 - دکتر مهدی سعیدی - ووووووو
74 - دکتر مریم پورصالح - هنر تهران