مشخصات تيم علمی نشريه


نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n.dorrimodares.ac.ir
محمدرضا صرفی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
m_sarfiyahoo.com
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
سید مصطفی مختاباد
استاد تئاتر و فیلم
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mokhtabmmodares.ac.ir
محمدجعفر یاحقی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
ferdowsferdowsi.um.ac.ir
حسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
zolfagarimodares.ac.ir
غلامحسین غلامحسین زاده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ggholamhoseinzadehyahoo.com
علیرضا حاجیان نژاد
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
hajiannjdut.ac.ir
محمد جعفری قنواتی

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران، ایران
jaafari198yahoo.com
فریده داودی مقدم
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شاهد، تهران، ایران
fdavoudygmail.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها