مشخصات تيم علمی نشريهناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir

حیات عامری
دانشیار زبان شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
h.amerimodares.ac.ir

نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n.dorrimodares.ac.ir
محمدرضا صرفی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
m_sarfiyahoo.com
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
سید مصطفی مختاباد
استاد تئاتر و فیلم
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mokhtabmmodares.ac.ir
محمدجعفر یاحقی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
ferdowsferdowsi.um.ac.ir
غلامحسین غلامحسین زاده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ggholamhoseinzadehyahoo.com
علیرضا حاجیان نژاد
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
hajiannjdut.ac.ir
محمد جعفری قنواتی

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، تهران، ایران
jaafari198yahoo.com
فریده داودی مقدم
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شاهد، تهران، ایران
fdavoudygmail.com

کریستف بالایی
استاد
مدیر موسسه ملی زبان های شرقی و تمدن ها ، فرانسه
روشن رحمانی
استاد
دانشگاه دولتی دوشنبه تاجیکستان
اولریش مارزلف
پژوهشگر دایره المعارف قصه
آکادمی علوم گوتینگن آلمان
مارگارت میلز
استاد
دانشگاه اوهایو آمریکا
ویلیام هاناوی
استاد
دانشگاه پنسیلوانیا
محمود امید سالار
استاد
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
حسین اسماعیلی
استاد
دانشگاه پاریس