راهنمای نویسندگان

 قابل توجه نویسندگان:

شیوه خط فرهنگ ( کلیک)
راهنمای گردآوری گویش ها ( کلیلک)
فرهنگ املایی خط فارسی ( کلیک)

 
1. از ارسال مقالات کلیشه­ای و غیرتحلیلی و صرفاً جمع­آوری مواد فرهنگ عامه پرهیز کنید؛ مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می­گیرند که حداقل دارای یک نکتة جدید علمی باشد؛
2. تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهد شد.
3. مقالات به همان ترتیب و اسامی ارسالی منتشر می­­شوند. امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. نویسندة مسئول مقاله، استاد راهنماست؛ مگر با نامه کتبی وی دانشجو یا مشاور باشد. مگر مولف/مولفان، هیچ یک، عضو هیئت علمی  نباشد/ نباشند.
4. دانشجویان دکتری دقت نمایند: جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود، درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به  این ترتیب باشد: نام دانشجو/ استاد راهنما (نویسنده مسئول)/ استاد مشاور
5.  تعداد نویسندگان فقط تا چهار نفر قابل پذیرش است.
راهنماي تدوين مقالات دوماهنامۀ فرهنگ و ادبيات عامه:
 
الف) دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه از سال 1392 منتشر می‌شود و فقط مقالاتی را منتشر می‌کند که به شیوه­ای علمی و روشمند در یکی از زمینه‌های زیر باشد:
ـ ادبیات عامه
ـ فرهنگ عامه
ـ زبان و گویش عامه
ـ هنرهای عامه
ـ مردم‌نگاری
ـ نقد و نظریه‌های فرهنگ و ادب عامه
مقالات در این مجله صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت می‌شوند.
http://cfl.modares.ac.ir
 
ب) اصول کلی
1. در نگارش مقالات ضمن رعایت آيین نگارش فارسی، تا حد ممکن برای بیان مطالب از کلمات فارسی استفاده شود.
2. حجم مقالات بدون چکیدة انگلیسی از بیست صفحة مجله (6500 کلمه) فراتر نرود.
3. رعایت نیمفاصله (کلیدهای ترکیبی Shift+Space در ویندوزهای فارسی) در تایپ الزامی است (به کتاب فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان رجوع شود).
4. مقالات نباید در مجله‏های دیگر به چاپ رسیده باشد. ضمناً یکی از نویسندگان به‌عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیری مجله معرفی گردد.
5. پذیرش اولیة مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.
6. نام نویسنده یا نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله و ضمناً رتبة علمی نویسنده/ نویسندگان در پاورقی صفحة اول بیان گردد. همچنین نویسندۀ مسئول و ایمیل وی در پانویس مشخص شود.
 
7. برای قدردانی از افراد و سازمان‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیة مقاله همکاری داشته‏اند، در پاورقی صفحة اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏شود.
8. چکیدة مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‏ترین یافتة مقاله باشد.
9. در پایان چکیده، واژه­های کلیدی مقاله بین پنج تا هشت واژه بیان می‏گردند.
10. معادل لاتین اسامی خارجی، واژگان و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی در پی‌نوشت (انتهای مقاله) به شکل Endnot درج شود.
11. مقاله باید در صفحات کاغذ 4A با فاصله میان سطور  Singleبا قلم B لوتوس فونت 13 (برای متن لاتین با قلم Times New Roman با فونت 12) در نرم­افزار word  تایپ شود. تصاویر باید در فرمتJpeg ، با کیفیت تصویری dpi 300 و یا ppi 300 فرستاده شوند و خوانا، روشن و دقیق باشند. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
12. تمام پاراگراف­ها با تورفتگی 5/0 (نیم) سانت آغاز شود به جز نخستین پاراگراف­های هر بخش.
13. نقل قول­های بیش از 40 کلمه با تورفتگی 5/1 سانت در کل پاراگراف و بدون تورفتگی آغاز پاراگراف و قلم 12 باشد.
14. عنوان کتاب­ها، نشریه­ها و مجموعه­مقالات در متن به شکل ایرانیک بیاید.
15. نمونۀ ابیات و ترانه­ها، مثل­ها بدون حالت ایرانیک ذکر شود.
16. عنوان جدول­ها، نمودارها، تصاویر و شکل­ها حتماً باید به لاتین ترجمه شوند.
17. در بخش آوانگاری توصیه می­شود از علائم آوانگاری مصوب فرهنگستان استفاده شود، در غیر این صورت نویسندۀ مسئول یک نسخه پی دی اف از مقاله به همراه فونت آوانگاری به کار رفته در مقاله را به دفتر نشریه ارسال نماید.
18. رعایت نکات املایی زیر الزامی است:
 • «ها»ی علامت جمع جداست و با رعایت نیم فاصله به کلمه قبل از خود نمی چسبد. مثال:
  آن­ها.
 • برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ از علامت «ء» استفاده شود. مثال: خانۀ من.
 • «می» و «همی» با رعایت نیم فاصله جدا نوشته می­شود.
 • «تر» و «ترین» جدا نوشته می­شود مگر در کلمات کمتر، بیشتر، کهتر، مهتر، بهتر.
 • استفاده از تشدید ضروری نیست مگر در کلماتی که اشتباه خوانده می­شوند مانند: کمی و کمّی.
 • استفاده از کلمه عامه به جای عامیانه بهتر است.
 
شیوه ­نامۀ نگارش منابع:
 ـ منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده  و به روشAPA  نسخۀ 7 تنظیم شود .منابع اعم از کتاب یا مقاله از هم تفکیک نشود و به شکل آمیخته ذکر شود.
ـ  الگوی نقل منبع در متنِ مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحه آن است. مثال (مهدوی، 1384، ص. 21؛ رضایی، 1376، ج.2/صص. 15-18). در منابع لاتین نیز باید عنوان مؤلف در متن (در صورتی که داخل پرانتز آمده باشد) به شکل لاتین بیاید. مثال (Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18). اگر نام مولف پشت پرانتز بیاید باید به فارسی بیاید و معادل لاتینش پانوشت داده شود مثال: چامسکی (2000, p. 171).
 
ـ الگوی نقل منبع از مقاله:
قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، 305-310.
Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119.
 
 
ـ الگوی نقل منبع از کتاب:
گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو (۱۳۹۲). تهران: رشد.
نکته: در آثار ترجمه­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل (گراث ـ مارنات، 1997، ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، 1392).
ـ نام و نام خانوادگی مترجمان را در داخل پرانتز همانند مثال زیر ذکر کنید.
 
Lintvelt, J. (2011). Essai de typologie narrative : le "point de vue" : theorie et analy (translated into Farsi by N.Hejazi & A. Abbasi). Scientific & Cultural publishing.
 
ـ الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)
 
ـ الگوی نقل منبع از پایان­نامه:
انوشه، مزدک (1387). ساخت جمله و فرافکن‌های نقش‌نمای آن در زبان فارسی؛ رویکردی کمینه‌گرا. رسالۀ دکتری رشتۀ زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
Lastname, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis [Unpublished doctoral dissertation/master’s thesis]. Name of Institution Awarding the Degree. 
 
Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Unpublished doctoral dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University.
ـ الگوی نقل منبع از مقالات همایش:
شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان، و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.
Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).
تبصره: لازم است تمام منابع فارسی به لاتین نیز ترجمه شوند.
ـ منابع لاتین به روش APA نسخۀ 7 تنظیم شوند.
ـ لطفا در منابع لاتین (ترجمه­شده) محل چاپ را ذکر نکنید.
ـ در ترجمه منابع لاتین تاریخ­ها را به میلادی تنظیم کنید.
 
شیوه ­نامۀ نگارش چکیده مبسوط:
 
مؤلفان و محققان گرامی برای نگارش چکیدۀ مبسوط فارسی و لاتین نکات زیر را درنظر بگیرید:
ـ چکیدۀ مبسوط با چکیدۀ معمول فرق می­کند. در چکیدۀ مبسوط می­توان به آثار دیگران ارجاع داد، پژوهش­ها را با هم مقایسه کرد و جزئیاتی را مطرح کرد که در اصل مقاله دیده می­شود؛ اما در چکیدۀ معمولی این چنین نیست.
ـ در چکیدۀ معمولی نویسنده باید در اصل مقاله را کوتاه کند. با این تفاوت که در چکیدۀ مبسوط به پژوهش­های آتی، جزئیات آزمون­ها، مسائل ریز جمع­آوری اطلاعات و غیره اشاره­ای نمی­شود.
ـ در چکیدۀ مبسوط قسمت­های زیر باید اشاره شوند: عنوان، اسامی و مشخصات مؤلفان، چکیده ساده، پیشینۀ نظری، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه­ها، جمع­آوری داده، تحلیل و بحث و لیست منابع.
ـ چکیدۀ مبسوط نباید بیشتر از پنج صفحۀ متوسط شود. نباید بیشتر از 6 تا 8 منابع در آن ذکر شود. منابعی که در چکیدۀ مبسوط ذکر نشده را در لیست منابع نیاورید.
ـ در صورت لزوم روی مقدمه و مثال­ها و نتایج تمرکز کنید. در صورت لزوم، از عکس نیز استفاده کنید.
ـ تعداد واژگان بیشتر از 1000 کلمه نشود.
 •  حتما بین واژگان کلیدی در چکیده مبسوط انگلیسی نقطه­ویرگول بگذارید. خود کلمه Keywords را برجسته کنید. پس از آخرین کلیدواژه نقطه بگذارید.
 •  تیتر هر بخش از چکیده را برجسته کنید.
 •  اگر منبعی را در چکیدۀ  مبسوط ارجاع می­دهید، حتماً در بخش فهرست منابع در پایان چکیده، اطلاعات کتابشناسی آن را ذکر کنید.
ثبت ­نام در سایت ارکید:
ـ لازم است مؤلف/ مؤلفان هر مقاله ارسالی در سایت orcid.org ثبت نام کنند و کد دریافتی را در سامانه بخش اطلاعات شخصی وارد نمایند.

Instruction for Authors
 
A) The Culture and Popular Literature Quarterly has been published since 2012, and publishes only those articles, which have been prepared in a scientific and systematic manner, in the following fields:
- Popular literature
- Folklore 
- Language and folklore dialect
- Folklore arts
- Ethnography
- Criticism and theories of popular culture and literature
Articles in this quarterly are received only in electronic form.
B) General principles:
1. In addition to complying with Farsi (Persian) writing rules, it is recommended that in writing the articles, the outmost attempt must be spared to used Persian words to the extent possible.
2. The articles should be typed in word 2003 or word 2007, and its volume excluding the English abstracts must not exceed 20 pages of the journal (6,500 words).
3. Observing the half- interval (Shift + Space key combination in Windows Persian) typing is required.
4. Articles must not be published in other journals. It is necessary that all authors must submit an application. Meanwhile, one of the as responsible must be introduced to the Journal Office. 
5. The early admission of the article requires the compliance with the writing guide, and the final acceptance and publication is subject to the approval of the Editorial Board and the reviewers.
6. The name of scientific position of the author(s) must be given under the title of the paper, and the postal address and the Email of the corresponding author must be explained in the footnote of the first page.
7. There should be a short acknowledgement statement in the footnote of the first page to honor the individuals and organizations that have cooperated in the investigation or preparation of the article.
8. The abstracts (both in Persian and English) should contain 150 to 250 words, and include objective(s), theoretical framework, methodology and major findings of the article.
9. The abstract keywords should be expressed in 5-8 words.
10. The Latin equivalent of foreign names, words and phrases as well as additional explanations must be given in the footnote of the last page of the article.
11. References must be set alphabetically according to the author's last (sure) name.
12. The template of source quoted in the article includes should include the author's last name, and the source's year and page (For instance: Mahdavi, 1996, P. 21).
13. The template of source quoted in the book must include the author's last name(s), and first name, the year of publication of the book, title of the book, translations (if any), place (city) of publication, name of publication, and edition number.
14. The template of source quoted from a book in the references (Persian and English) must include: last name and name of the author, year of publication of the book, title of the book, translations (if any), place (city) of publication, name of publisher, and edition number.
15. The template of source quoted in journal must include: last name and name of the author, year of publication of the journal (article), title of the article, translator (if any), name of the journal, address of the journal, and number of the journal.
16. The article must be typed and prepared in A4 papers (with the Single spacing, font size 12 B Lotus) (for Latin texts: font size 11, Times New Roman) in Word 2003, Windows 7. The images should be in Jpeg format with dpi or ppi 300 resolution. They must be easily readable, clear and precise.
17. After publication of the article a copy of the Quarterly will be donated to each of the authors, and two copies will be given to the corresponding author.
18. The Quarterly has a free hand to edit the content of the articles accepted for publication.
:فرآیند داوری 

Instruction for Authors
 
A) The Culture and Popular Literature Quarterly has been published since ۲۰۱۲, and publishes only those articles, which have been prepared in a scientific and systematic manner, in the following fields:
- Popular literature
- Folklore 
- Language and folklore dialect
- Folklore arts
- Ethnography
- Criticism and theories of popular culture and literature
Articles in this quarterly are received only in electronic form.
B) General principles:
۱. In addition to complying with Farsi (Persian) writing rules, it is recommended that in writing the articles, the outmost attempt must be spared to used Persian words to the extent possible.
۲. The articles should be typed in word ۲۰۰۳ or word ۲۰۰۷, and its volume excluding the English abstracts must not exceed ۲۰ pages of the journal (۶,۵۰۰ words).
۳. Observing the half- interval (Shift + Space key combination in Windows Persian) typing is required.
۴. Articles must not be published in other journals. It is necessary that all authors must submit an application. Meanwhile, one of the as responsible must be introduced to the Journal Office. 
۵. The early admission of the article requires the compliance with the writing guide, and the final acceptance and publication is subject to the approval of the Editorial Board and the reviewers.
۶. The name of scientific position of the author(s) must be given under the title of the paper, and the postal address and the Email of the corresponding author must be explained in the footnote of the first page.
۷. There should be a short acknowledgement statement in the footnote of the first page to honor the individuals and organizations that have cooperated in the investigation or preparation of the article.
۸. The abstracts (both in Persian and English) should contain ۱۵۰ to ۲۵۰ words, and include objective(s), theoretical framework, methodology and major findings of the article.
۹. The abstract keywords should be expressed in ۵-۸ words.
۱۰. The Latin equivalent of foreign names, words and phrases as well as additional explanations must be given in the footnote of the last page of the article.
۱۱. References must be set alphabetically according to the author&#۳۹;s last (sure) name.
۱۲. The template of source quoted in the article includes should include the author&#۳۹;s last name, and the source&#۳۹;s year and page (For instance: Mahdavi, ۱۹۹۶, P. ۲۱).
۱۳. The template of source quoted in the book must include the author&#۳۹;s last name(s), and first name, the year of publication of the book, title of the book, translations (if any), place (city) of publication, name of publication, and edition number.
۱۴. The template of source quoted from a book in the references (Persian and English) must include: last name and name of the author, year of publication of the book, title of the book, translations (if any), place (city) of publication, name of publisher, and edition number.
۱۵. The template of source quoted in journal must include: last name and name of the author, year of publication of the journal (article), title of the article, translator (if any), name of the journal, address of the journal, and number of the journal.
۱۶. The article must be typed and prepared in A۴ papers (with the Single spacing, font size ۱۲ B Lotus) (for Latin texts: font size ۱۱, Times New Roman) in Word ۲۰۰۳, Windows ۷. The images should be in Jpeg format with dpi or ppi ۳۰۰ resolution. They must be easily readable, clear and precise.
۱۷. After publication of the article a copy of the Quarterly will be donated to each of the authors, and two copies will be given to the corresponding author.
۱۸. The Quarterly has a free hand to edit the content of the articles accepted for publication.