مشخصات تيم علمی نشريهحسن ذوالفقاری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
zolfagarimodares.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ggholamhoseinzadehyahoo.com

احمد تمیم‌داری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
a_tamimdariyahoo.com
جلال الدین رفیع فر
استاد مردم‌شناسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
jrafifarut.ac.ir
محمدرضا صرفی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
m_sarfiyahoo.com
نعمت‌الله فاضلی
استادیار انسان شناسی اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
nfazelihotmail.com
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
سید مصطفی مختاباد
استاد تئاتر و فیلم
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mokhtabmmodares.ac.ir
محمدجعفر یاحقی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
ferdowsferdowsi.um.ac.ir