فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه (CFL) - اهداف و چشم انداز